Jsme specialisté na pronájem nemovitostí v Brně

Pronajímáme bytové i nebytové prostory

Spravujeme a udržujeme nemovitosti

+420 533 432 111 spravam@imosfacility.cz

Ochrana oznamovatelů

podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně
osob, které oznamují porušení práva Unie, lze podat oznámení o možném protiprávním jednání nebo
porušení právních předpisů.

I. ZŘÍZENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Společnost IMOS facility, a.s. zřídila k 1. 8. 2023 pro účely podávání oznámení ohledně jednání, ve
kterém je fyzickou osobou jakožto oznamovatelem spatřováno níže specifikované porušení povinnosti
zaměstnavatele vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“).

II. VYMEZENÉ OBLASTI

VOS je určen pro podávání oznámení o takovém protiprávním jednání, které:
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň
100.000,- Kč,
c) porušuje tento zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů
a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a
informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle
práva Evropské unie.
IMOS facility, a.s.
Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno
IČ: 269 07 453, DIČ: CZ26907453
2

III. OZNAMOVATEL

Oznamovatelem, který může využít VOS společnosti pro podání oznámení, je fyzická osoba, která činí
oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, je osobou samostatně výdělečně činnou,
společníkem, osobou ve statutárním, řídícím nebo dozorčím orgánu, dobrovolníkem, stážistou či
osobou vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo
jiné obdobné smlouvy.

III. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Oznamovatel by měl mít oprávněné důvody domnívat se, že oznamované informace o porušení jsou
v době oznámení pravdivé. Vědomě nepravdivé skutečnosti tedy nelze oznamovat.
Oznámení prostřednictvím VOS je možné učinit:
- e-mailem adresovaným na e-mailovou adresu „oznameni@imosfacility.cz“, která je zřízena
výhradně k přijímání oznámení; tato mailová adresa bude umístěna na internetových
stránkách IMOSu facility, a.s.
- telefonicky, a to prostřednictvím telefonické linky +420 538 728 410 (o telefonátu je pořízen
písemný záznam) v běžné pracovní době;
- písemně dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti IMOS facility, a.s. a.s. přímo k rukám
příslušné osoby, kterou je paní Monika Rulíšková.; pro účely zachování důvěry při tomto
způsobu oznámení, bude adresát na písemnosti označen takto:
K rukám paní Moniky Rulíšková – NEOTVÍRAT
IMOS facility, a.s.
Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice
- osobně v sídle společnosti u pověřené osoby, a to kdykoliv v průběhu běžné pracovní doby, po
předchozí telefonické nebo emailové domluvě na výše uvedené kontakty; je-li oznámení
učiněno osobně, pak je zapotřebí sepsat protokol, dále je možné se souhlasem oznamovatele
o takovém oznámení učinit zvukový nebo obrazový záznam;
- prostřednictvím externího oznamovacího systému, zřízeného Ministerstvem spravedlnosti:
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
Oznamovatel v oznámení uvede své osobní údaje, ze kterých je možné dovodit totožnost
oznamovatele.
Oznámení je možno učinit anonymně, nicméně takováto forma oznámení nepožívá ochrany
oznamovatele před odvetnými opatřeními.
Příslušná osoba písemně potvrdí oznamovateli přijetí oznámení do 7 dnů ode dne přijetí oznámení, o
výsledcích posouzení bude oznamovatel příslušnou osobou vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí
oznámení, přičemž tato lhůta může být ve skutkově nebo právně složitých případech prodloužena až
o dalších 30 dnů, avšak nejvýše dvakrát. Je posuzována důvodnost a pravdivost každého oznámení,
přičemž je-li oznámení důvodné a pravdivé, budou přijata nápravná opatření.
IMOS facility, a.s.
Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno
IČ: 269 07 453, DIČ: CZ26907453
3
Vědomě nepravdivé oznámení, jehož cílem by mělo být poškození společnosti může být sankciováno.

IV. OCHRANA OZNAMOVATELE

Oznamovatel, který učinil oznámení prostřednictvím VOS je chráněn před případnými odvetnými
opatřeními, které by vůči němu mohla být uplatňována. Tato ochrana se vztahuje i další osoby, jimž
dle právních předpisů náleží, tj. osobám, které jsou ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou, dále
osobám, které oznámení umožnily nebo usnadnily, anebo osobám, které jsou s oznamovatelem
spojeny v pracovní rovině. Totožnost oznamovatele rovněž požívá ochrany.

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s obecným právním předpisem o ochraně osobních údajů.
Oznamovatel dává výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které jím budou sděleny při
učinění příslušného oznámení. Oznamovatel bere na vědomí, že sdělené údaje současně s oznámením
podléhají evidenční povinnosti, která trvá po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

 

 

Dokumenty ke stažení

Ochrana oznamovatelů

Oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání

benefits

Jistota

jsme stabilní firma s vlastním kapitálem

benefits

Tradice

na realitním trhu působíme již 20 let

benefits

Spolehlivost

vždy pro vás najdeme to správné řešení

benefits

Zkušenost

svou práci umíme a děláme ji s láskou

HLEDÁTE KONKRÉTNÍ NEMOVITOST K PRONÁJMU?

Ozvěte se nám, pomůžeme vám najít jakékoliv prostory v Brně.

O vaše data je u nás postaráno.
Přečtěte si naše podmínky ochr. os. údajů.

IMOS facility, a.s.

+420 533 432 111

spravam@imosfacility.cz

Gajdošova 4392/7,
615 00 Brno - Židenice

Spisová značka: oddíl B, vložka 4018, vedeno v Krajského soudu v Brně

Číslo datové schránky : eybeh7e